FAQ

 • W widoku pola logowania należy kliknąć na link „Przypomnij hasło”. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z instrukcją postępowania przy zmianie dotychczasowego hasła.

  WAŻNE! Hasło może zostać zmienione w ciągu godziny od otrzymania wiadomości e-mail. W przypadku braku zmiany hasła w tym czasie, należy ponownie wysłać żądanie o zmianę hasła.

 • Hasło dostępu można zmienić w każdym momencie. W tym celu należy przejść do widoku karty pracownika, klikając w widoku „Listy pracowników” w ikonę „Edytuj” w wierszu danego pracownika. Następnie w polu „Hasło” i „Powtórz hasło” należy wpisać nowe hasło i kliknąć przycisk „Zapisz”.

 • 1. zarządzanie danymi salonu (pracownicy, klienci, usługi, salon);
  2. komunikowanie się z klientem (SMS, Newsletter);
  3. zwiększenie atrakcyjności oferty Twojego salonu bez dodatkowych kosztów (bony rabatowe i upominkowe);
  4. zwiększenie obrotu Twojego salonu poprzez uruchomienie sprzedaży produktów;
  5. generowanie statystyk i analiza danych.

 • Rekomendujemy korzystanie z przeglądarek Google Chrome, Firefox oraz Opera. Na MS Internet Explorer część funkcjonalności może być ograniczona.

 • Tak. Stan magazynowy zmniejsza się automatycznie po zatwierdzeniu sprzedaży każdego produktu. Co więcej, system uniemożliwia sprzedaż produktów, których stan magazynowy wynosi „0”.

 • Dane uzupełnione w wizytówce są przywoływane na wszystkich dokumentach, które można generować z poziomu aplikacji (potwierdzenie zakończonej wizyty, potwierdzenie płatności, bony upominkowe i rabatowe) oraz w szablonie Newslettera, wysyłanego do klientów Salonu przy okazji akcji promocyjnych i marketingowych.

 • Aplikacja gabi.net.pl została wyposażona w funkcje importu, która ułatwia wprowadzanie danych klientów do bazy aplikacji. Aby z niej skorzystać, należy w pierwszej kolejności pobrać plik wzorcowy do importu z poziomu widoku „Importuj listę klientów” (moduł KLIENCI), następnie, pobrany plik uzupełnić danymi swoich klientów – obowiązkowe pola to: „Imię”, „Nazwisko”, „Telefon kom.”. Uzupełniony plik można już importować do aplikacji z poziomu widoku kategorii „Import klientów” (moduł KLIENCI), gdzie należy wybrać odpowiedni plik do zaczytania za pomocą przycisku „Przeglądaj” oraz zatwierdzić zmiany przyciskiem „Zapisz”.

 • Klientów można dodać do bazy aplikacji na dwa sposoby:
  1. pojedynczo: w module KLIENCI należy wybrać kategorię „Lista klientów serwisu” a następnie przejść do widoku zakładki „Dodaj nowego klienta”;
  2. grupowo: można skorzystać z opcji importu pliku w formacie .csv zgodnie z instrukcją zamieszczoną w widoku „Import klientów”.

 • Tak. Przeprowadzenie importu/eksportu bazy klientów aplikacji możliwe jest tylko w oparciu o plik w formacie .CSV

 • Maksymalna ilość pracowników jest określona w umowie zawartej między Klientem a firmą Gabi.NET Sp. z o.o., natomiast ilość usług i produktów jaką można wprowadzić do bazy aplikacji jest nieograniczona.

 • Tak, każde zamówienie klienta jest rejestrowane na jego koncie, w efekcie historia zamówień klienta tworzy się automatycznie. Lista zamówień danego klienta dostępna jest z poziomu widoku „Zestawienie zamówień” w module PRODUKTY, po zastosowaniu odpowiedniej selekcji widoku. Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych zamówień dostępne są z poziomu tego samego widoku, po kliknięciu w ikonę w kolumnie „Podgląd” w wierszu danego zamówienia.

 • Pola wymagane przy rejestracji nowego klienta to „Imię”, „Nazwisko” oraz „Telefon kom.”. W przypadku braku numeru telefonu, w karcie danego klienta należy wpisać fikcyjny, ale jednocześnie unikatowy numer telefonu, który musi składać się z 9 cyfr (do bazy nie zapiszemy dwóch klientów z tym samym numerem telefonu).

  WAŻNE! Jednocześnie w karcie tego klienta dla przypomnień SMS należy wybrać opcję „Nie”.

 • Nie ma możliwości takiej zmiany. Przypomnienia SMS wysyłane są do klientów Salonu zawsze na 24 godziny przed umówioną wizytą.

 • Tak. Każdy nowy klient, który dokonana rezerwacji z poziomu serwisu zapisów on-line zostanie dodany do bazy klientów Salonu.

 • Przypomnienia są wysyłane według szablonów. Jeśli chcesz aby przypomnienie SMS i/lub e-mail miało inną treść stwórz nowy szablon wiadomości (moduł KOMUNIKACJA >> kategoria „Szablony wiadomości” >> zakładka „Dodaj szablon”), a następnie w ustawieniach przypomnień (moduł KOMUNIKACJA >> kategoria „Szablony wiadomości” >> zakładka „Ustawienia”) wybierz stworzony szablon jako obowiązujący.

 • Nie ma takiej potrzeby, aby definiować indywidualne wiadomości SMS i/lub e-mail do każdego klienta z osobna w celu przypomnienia o terminie wizyty. Aplikacja gabi.net.pl wyposażona jest w opcję „Przypomnień”, za pomocą której możliwe jest ustawienie automatycznej wysyłki przypomnień do wszystkich klientów Salonu na 24 godziny przed terminem umówionej wizyty. Warunkiem do uruchomienia tej opcji jest prawidłowe ustawienie parametrów wysyłki (moduł KOMUNIKACJA >> kategoria „Szablony wiadomości” >> zakładka „Ustawienia”) oraz wybranie opcji „Tak” w profilu klienta dla przypomnień SMS i przypomnień e-mail.

 • Konto dostępnych środków SMSów i/lub Newsletterów zostanie zwiększone jak tylko Twoja wpłata zostanie odnotowana. Po wybraniu opcji płatności on-line (PayU) uruchomienie dostępnych środków nastąpi po zarejestrowaniu płatności na koncie partnera. W przypadku wyboru opcji przelewu, czas zarejestrowania wpłaty na koncie będzie nieco dłuższy i będzie zależał od terminu przelewów międzybankowych.

 • SMSy i Newslettery wykorzystywane są kolejno z pul „Abonament”, „Gratis” i „Doładowania”.

 • Liczba Newsletterów, jaką można wysłać w ciągu miesiąca, zależy od dwóch czynników: wielkości bazy odbiorców Newslettera oraz ilości wykupionych pakietów Newsletterów. W przypadku grupy odbiorców zawierającej 100 osób i wykupionych 2 pakietów Newsletterów (200 sztuk) możliwe jest zaplanowanie 2 akcji marketingowych w miesiącu. Dodatkowe akcje marketingowe można przeprowadzić po zasileniu konta o dodatkowe pakiety NL.

 • Tak. Aby to zrobić, należy w module KLIENCI w karcie klienta, w selekcie „Newsletter” zmienić opcję z „Tak” na „Nie”. Po zapisaniu zmian, adres zostanie usunięty z bazy odbiorców Newslettera.
  Usunięcie klienta z grupy odbiorców Newslettera możliwe jest również z poziomu widoku zakładki „Grupa odbiorców” w kategorii „Wysyłki Newsletterów” (moduł KOMUNIKACJA) poprzez kliknięcie w ikonę w kolumnie „Usuń” w wierszu danego klienta. Zatwierdzenie działania spowoduje automatycznie zmianę opcji z „Tak” na „Nie” w selekcie „Newsletter” w karcie klienta (moduł KLIENCI).

 • SMSy i/lub Newslettery wykupione w ramach abonamentu niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym przepadają z upływem danego miesiąca. Na kolejny okres rozliczeniowy przechodzą wyłącznie SMSy i/lub Newslettery pochodzące z doładowania konta oraz pakietów bezpłatnych.

 • Informacje dotyczące preferencji wszystkich klientów salonu znajdują się w module STATYSTYKI, w kategorii „Statystyki klientów”. Informacje o upodobaniach klienta zbierane są również w zakładce „Statystyki” w karcie danego klienta (moduł KLIENCI). W zależności od upodobań klientów można kierować do nich specjalne oferty na produkty i/lub usługi, informując ich o nich za pomocą usługi - SMS informacyjny.

 • Istnieje możliwość ustawienia stałego rabatu na zakup produktów i usług dla wybranych klientów. Jeśli natomiast specjalna oferta ma dotyczyć jednej, wybranej usługi, wówczas przy zapisywaniu klienta na wizytę należy w polu „Cena” ręcznie ustawić promocyjną cenę usługi.

 • Bon upominkowy wystawiany jest na konkretną kwotę, natomiast bon rabatowy ma przypisaną zniżkę procentową.

 • Nie. Bon traci ważność po upływie określonej daty, ustawionej podczas generowania bonu. Po tym czasie bonu nie można zrealizować (ma status wygasły).

 • Tak, dla każdego generowanego bonu można określić dowolny termin ważności. Podczas generowania bonu należy ustawić datę do kiedy będzie on obowiązywał.

 • Aby zrealizować bon upominkowy/rabatowy należy w module KOMUNIKACJA, w kategorii „Bony”, w widoku „Bony rabatowe” lub „Bony upominkowe” wyszukać odpowiedni bon, kliknąć w ikonkę w kolumnie „Podgląd” w wierszu danego bonu, a następnie w nowym widoku kliknąć przycisk „Zamknij bon”. Status bonu ulegnie wówczas zmianie na „zrealizowany”.

 • Realizacja bonu wiąże się ze zmianą jego statusu z „aktywny” na „zrealizowany”. Informacja o statusie bonu dostępna jest z poziomu kategorii „Bony” (moduł KOMUNIKACJA), w widokach zakładek „Bony rabatowe” lub „Bony upominkowe” w kolumnie „Status”.

 • Nie ma takiej potrzeby. Kolejna faktura będzie powiększona o kwotę niedopłaty z tytułu bieżącej faktury.

 • Dostęp do aplikacji jest blokowany w momencie nieodnotowania płatności z tytułu bieżącej faktury do 14 dnia od daty jej wystawienia, a przywracany natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na subkoncie Salonu.

 • Tak, jest taka możliwość. Prośbę o przesłanie kopii faktury należy wysłać na adres biuro@gabi.net.pl, wraz z podaniem nazwy firmy i nazwy salonu, na który zarejestrowana jest aplikacja, oraz okresu rozliczeniowego, którego dotyczyła zagubiona faktura.

 • Tak, jest możliwość zaplanowania grafiku na kolejne miesiące. Po zakończeniu planowania grafiku na bieżący miesiąc można przejść do widoku kolejnego miesiąca za pomocą strzałek w lewym górnym rogu widoku.
  Innym sposobem, na zaplanowanie grafiku na najbliższe miesiące, jest podanie odpowiednio długiego przedziału czasu obejmującego kilka miesięcy („Ustal grafik od … do …”), dla którego będą obowiązywały określone godziny pracy. Warunkiem jednak wyboru tej opcji jest tryb pracy pracownika w systemie stałym, a nie zmianowym.

 • Tak, ma taką możliwość. Aby to zrobić, należy w module PRACOWNICY, w widoku „Grafik pracowników” kliknąć przycisk „Drukuj grafik” znajdujący się pod panelem „Pracownicy”. Otwarty grafik można zapisać na dysku poprzez kliknięcie na ikonkę dyskietki albo wydrukować przez kliknięcie na ikonkę drukarki.

 • Grupa pracowników nieaktywnych, to pracownicy, którzy mają dostęp do terminarza, mogą zapisywać klientów na wizyty, natomiast nie są widoczni w selekcie pracowników wykonujących określone usługi, w efekcie nie można przypisać do nich żadnej wizyty. Do grupy pracowników nieaktywnych można zaliczyć np. pracowników recepcji.

 • Nie ma takiej pewności. Jeśli nie mamy pełnego zaufania do pracownika, a jednocześnie chcemy, aby wizyty przypisane do niego były rejestrowane w terminarzu, możemy ograniczyć mu zakres uprawnień (moduł "Pracownicy" >> kategoria "Lista pracowników" >> wybierz danego pracownika i otwórz jego kartę za pomocą "Edytuj" >> wybierz z listy "Grupa uprawnień").

 • Każdy pracownik ma przypisany odmienny kolor, za pomocą którego oznaczane są indykatory wizyt obsługiwanych przez niego. Funkcjonalność ta ułatwia oraz poprawia organizację pracy z aplikacją.

 • Dla ustalonego przedziału czasu można wygenerować statystyki pracowników, klientów oraz statystyki obrotu.
  Statystyki pracowników zawierają informacje o ilości usług zrealizowanych przez pracownika i ich wartości, ilości sprzedanych produktów i ich wartości, oraz łączny obrót pracownika.
  Statystyki klientów zawierają informacje o ilości i wartości usług, z których skorzystał klient, o ilości i wartości produktów, które klient kupił, oraz łączny obrót.
  Natomiast statystyki obrotu zawierają podsumowanie obrotu (ilości wykonanych usług i sprzedanych produktów oraz ich wartości) przy uwzględnieniu kwoty podatku VAT.

 • Tak. Każdy raport generowany jest do pliku PDF, który można wydrukować.

 • Raporty i statystyki salonu tworzone są wyłącznie w oparciu o zakończone wizyty. Aby dane były zbierane i widoczne w module STATYSTYKI, należy zakończyć każdą zrealizowaną wizytę. W tym celu, w module TERMINARZ po kliknięciu w indykator wizyty, która już się odbyła, należy kliknąć na przycisk „Zakończ wizytę”. Automatycznie dane o zakończonej wizycie pojawią się w module STATYSTYKI.

 • Tak, historia wizyt wszystkich klientów Salonu przechowywana jest w module TERMINARZ w widoku „Zestawienie wizyt”. Po przefiltrowaniu widoku pod kątem danego klienta możliwe jest zapoznanie się z historią wszystkich jego wizyt. Możliwa jest również selekcja widoku w oparciu o dodatkowe kryteria, tj. data, cena oraz status wizyty (zakończona/oczekująca na klienta/odwołana). W ten sposób, filtrując widok w oparciu o kryterium „klient” i „status” można sprawdzić m.in. rzetelność klienta.

 • Aby zapisać klienta na wizytę należy przejść do widoku modułu TERMINARZ oraz kliknąć na odpowiedni dzień i godzinę planowanej wizyty. Następnie, w nowym oknie, należy uzupełnić pola „Klient” i „Pracownik” oraz wybrać usługę z rozwijanej listy. Po kliknięciu przycisku „Zapisz wizytę”, wizyta zostaje odnotowana w terminarzu.

 • Jeśli w trakcie zaplanowanej wizyty wykonano dodatkową usługę, można ją dopisać do wizyty bez wydłużania czasu jej trwania. W tym celu, należy kliknąć w odpowiednie pole rezerwacji. Następnie w nowym oknie dodać dodatkową usługę oraz zmienić czas wykonywania usług przypisanych do wizyty

 • Aby odnotować, że wizyta została odwołana, należy zaznaczyć opcję „Wizyta odwołana”. Status wizyty w aplikacji zostanie zarejestrowany jako „odwołana”. Przyczynę odwołania można odnotować w polu „Uwagi do wizyty”.

 • Czas usługi można dostosować do konkretnej wizyty. Jeśli w trakcie wizyty usługa trwała krócej lub dłużej niż zaplanowano, a zmianę tę chcemy odnotować, przed finalizacją wizyty należy zmienić czas trwania tej usługi.

 • Tak. Podczas dodawania, edycji bądź przed zakończeniem wizyty możemy modyfikować ceny usług. Aby to zrobić, należy w oknie „Danych o wizycie” wybrać opcję „Więcej informacji” i zmodyfikować kwotę w polu „Cena” w wierszu danej usługi.

 • Tak. Struktura „Drzewa kategorii” służy pogrupowaniu usług w odpowiadające Państwa potrzebom liczne kategorie i podkategorie. Pogrupowanie usług z kolei, ułatwia ich zarządzanie, przeglądanie i edycję.